ROAD WORIA PC修理 エアコン工事 Amazon Shop 通信販売 アクセス サイトマップ
世界中の電源が使えるアダプター ROAR WORIA

 

コンセントの形状及び名称


Aタイプ Bタイプ BFタイプ B3タイプ
Aは、AmericanのA。日本で使われているのと同じタイプ。日本、北米中南米、台湾、韓国に多い。 Bは、BritishのB。イギリス、インドなどの旧英領に多い。 Bは、BritishのB。イギリス、インドなどの旧英領に多い。 Bは、BritishのB。差込口が3穴だからB3。インド、香港、マレーシアなど、旧英領に多い。
Cタイプ SEタイプ Oタイプ  
 
ヨーロッパ、旧フランス領に多い。B、SEタイプタイプとは、差込口の間隔と太さが違う。 ヨーロッパに多い。B、Cタイプとは、差込口の間隔と太さが違う。 Oは、Oceanian"のO。オーストラリア、ニュージーランド、フィジーに多い。  

タップの接続例


アジア地域
国名・地域 電圧v 周波数Hz コンセントの形状
日本国 100V 50/60 A      
大韓民国 220V 60     C SE 
中華人民共和国 110V/220V 50 A B BF B3 C SE O
台湾 110V/220V 60 A    C  O
朝鮮民主主義人民共和国 100V/200V/220V 60 A B BF B3 C SE O
アフガニスタン・イスラム 220V 50  B  B3 C SE 
香港 200V/220V 50  B BF B3 C  
マカオ 115V/127V/220V 50 A B BF B3 C SE 
マレーシア 240V 50  B BF B3 C SE 
ミャンマー連邦 230V 50  B BF B3 C SE 
インド 115V/230V/240V 50  B BF B3 C SE 
インドネシア共和国 127V/220V/230V 50 A B BF B3 C SE 
カンボジア共和国 120V/220V 50 A    C  
シンガポール共和国 115V/230V 50  B BF B3 C  
スリランカ民主社会主義共和国 230V 50  B BF B3 C  
セブ島 110V/220V 60 A   B3 C  
タイ王国 220V 50 A B BF B3 C  
ネパール王国 115V/220V 50 A B BF B3 C SE 
バングラディシュ人民共和国 230V 50  B  B3 C  
バリ島 110V/220V 50 A B BF B3 C  
パキスタン・イスラム共和国 230V 50 A B  B3 C  
フィリピン共和国 120V/230V/240V 60 A B  B3 C  O
ブータン 230V 50     C  
ブルネイ・ダルサラーム 240V 50   BF B3   
ベトナム社会主義共和国 110V/220V 50 A  BF  C SE 
モルディヴ共和国 220V 50  B BF B3 C  
モンゴル 220V 50  B  B3 C  
ラオス人民民主主義共和国 220V 50     C SE 
トルクメニスタン 127V/220V 50 A    C SE 
ウズベキスタン 127V/220V 50 A    C SE 
カザフスタン 127V/220V 50 A    C SE 


北南米地域
国名・地域 電圧v 周波数Hz コンセントの形状
アメリカ合衆国 120V 60 A 
カナダ 120V/240V 60 A BF
アラスカ 127V/240V 60 A BF
ハワイ 120V 60 A 
テキサス 120V/240V 60 A  O
アルゼンチン共和国 220V 60   BF  C SE O
アンティグア・バーブーダ 230V 50   BF  C SE 
アングイラ島 230V 60   BF B3 C  
ウルグアイ東方共和国 220V 50   BF B3 C  
エクアドル共和国 115V/120V/220V 60 A   B3 C  O
エルサルバトル共和国 110V/220V 60 A  BF B3   
ケイマン諸島 120V/240V 50 A  BF B3 C  
ガイアナ協同共和国 110V/220V 60 A  BF  C  
キューバ共和国 110V/220V 60 A  BF  C  
セントクリストファー・ネービス 230V 50   BF B3 C  
グアテマラ共和国 120V/240V 50 A  BF  C  
グアドループ島 220V 50   BF  C  
グレナダ 230V 50   BF  C  
コスタリカ共和国 120V/240V 50 A  BF  C SE O
コロンビア共和国 120V/150V 50 A      
ジャマイカ 110V/220V 50 A  BF B3 C  
スリナム共和国 127V 60     C SE 
セントルシア 240V 50   BF  C  
セントキップ島・ニービス島 230V 60   BF  C  
セントビンセント 230V 60  B BF B3 C SE 
チリ共和国 220V 50   BF B3 C SE 
トリニダード・トバコ共和国 115V/230V 60 A  BF    O
ドミニカ共和国 110V/220V 60 A  BF  C  
ドミニカ 230V 50  B BF B3   
ニカラグア共和国 120V/240V 60 A  BF    
ハイチ共和国 110V/220V 60 A  BF  C  
バージン諸島 120V/240V 60 A  BF  C  
バミューダ島 115V/120V/230V 60 A  BF    
バハマ 120V/240V 60 A  BF  C SE 
バルバドス 110V/120V/200V 50 A B BF B3   
バナマ共和国 120V/240V 60 A  BF    
パラグアイ共和国 220V 50 A    C SE 
フォークランド諸島 230V 50     C SE 
フランス領ギアナ 220V 50   BF  C  
ブラジル連邦共和国 127V/220V 60 A    C SE 
プエルトリコ 120V/240V 60 A  BF  C  
ベネズエラ共和国 120V 60 A      
ペルー共和国 220V 60 A    C SE 
ベリーズ 120V/240V 60 A  BF B3 C  
ホンジュラス共和国 110V 50 A      
ボリビア共和国 110V/220V 60 A    C SE 
マルティニーク島 127V/220V 60 A    C  
メキシコ合衆国 120V/127V/230V 50 A    C SE 
モントセラト 230V 60   BF    
アルバ島 127V/220V 50 A  BF B3 C

太平洋地域
国名・地域 電圧v 周波数Hz コンセントの形状
オーストラリア 240V/250V 50      O
グアム 120V/240V 50 A  BF   O
ニュージーランド 230V/240V 50      O
ウェーキ島 110V 60 A     O
クック島 220V 50      O
サイパン島 110V 60 A     
ソシエテ島 110V/240V 60 A B    O
ソロモン諸島 240V 60  B  B3  O
タヒチ島 110V/220V 60 A    C 
トンガ王国 240V 60      O
ナウル共和国 240V 50      O
ニウエ 220V 50      O
ニューカレドニア 220V 50  B  B3 C O
パプアニューギニア 240V 50      O
パラオ共和国 110V/220V 50 A     O
バヌアツ共和国 240V 50    B3 C O
フィジー共和国 120V/240V 50 A B   C O
ベラウ 110V 50 A     O
ポリネシア 220V 60      O
西サモア 230V 50      O
サモア 120V 60 A     O
マーシャル諸島共和国 110V/220V 60 A    C O
ミクロネシア連邦 110V/220V 60 A    C O
キリバス共和国 240V 50   BF   O
ロードハウ島 240V 50      O
ツバル 240V 50      O


ヨーロッパ地域
国名・地域 電圧v 周波数Hz コンセントの形状
イギリス 230V/240V 50  B C BF B3  
フランス共和国 127V/230V 50 A  C   SE O
イタリア共和国 125V/220V 50 A  C   SE 
ドイツ連邦共和国 127V/230V 50 A  C   SE 
ロシア連邦 127V/220V 50 A B C   SE 
アイスランド共和国 230V 50  B C   SE 
アイルランド 230V 50 A B C BF B3 SE 

オーストリア共和国

230V 50   C BF B3 SE O
オランダ王国 230V 50  B C   SE 
ギリシャ共和国 230V 50  B C  B3 SE 
グリーンランド 220V 50   C    
ジブラルタル 230V/240V 50  B C BF B3  
スイス連邦 230V 50 A B C   SE 
スウェーデン王国 230V 50  B C   SE 
スペイン 127V/220V 50 A  C   SE 
チェコ共和国 220V 50  B C   SE 
スロバキア共和国 220V 50  B C   SE 
チャネル諸島 240V 50  B C BF B3 SE 
デンマーク王国 230V 50   C    
ノルウェー王国 230V 50   C   SE 
ハンガリー共和国 220V 50   C    
フィンランド共和国 120V/230V 50 A B C   SE 
フェローズ諸島 220V 50   C    
ブルガリア共和国 110V/220V 50 A  C   SE 
ベルギー王国 127V/230V 50 A B C   SE 
ポーランド共和国 220V 50  B C  B3  
ポルトガル共和国 230V 50  B C BF B3 SE 
マルタ共和国 240V 50  B C BF B3  
マジョルカ島 127V/220V 50 A  C    
マン島 240V 50  B C  B3  
モナコ公国 127V/220V 50 A B C   SE 
ユーゴスラビア連邦共和国 220V 50   C   SE 
ルーマニア 220V 50   C   SE 
ルクセンブルグ大公国 120V/220V 50 A  C   SE 
ボスニア・ヘルッツェゴビナ 220V 50   C   SE 
セルビア共和国 220V 50   C   SE 
クロアチア共和国 220V 50   C   SE 
マケドニア 220V 50   C   SE 
モルドバ 127V/220V 50 A  C   SE 
エストニア共和国 127V/220V 50 A  C   SE 
ラトビア共和国 127V/220V 50 A  C   SE 


中近東地域
国名・地域 電圧v 周波数Hz コンセントの形状
アラブ首長国連邦 220V/240V 50  B C BF B3  
イエメン共和国 230V 50   C  B3  
イスラエル 230V 50   C   SE O
イラク共和国 220V 50  B C BF B3 SE 
イラン・イスラム共和国 230V 50   C BF  SE 
オマーン 230V 50  B C BF B3  
カタール 240V 50    BF   
キプロス共和国 240V 50   C BF B3  
クウェート 240V 50  B C  B3 SE 
サウジアラビア王国 127V/220V 50 A B C BF B3 SE 
シリア・アラブ共和国 220V 50  B C  B3 SE 
トルコ共和国 220V 50  B C  B3 SE 
バーレーン 110V/230V 50 A   BF   
ヨルダン・ハシミテ王国 220V 50  B  BF B3  
レバノン共和国 110V/220V 50 A  C参考にさせて頂いたSiteです。 http://dorama.tank.jp/d/denatu.htm
他に参考になるSite : http://www.yung-li.com.tw/jp/info/ww_specifications.htm
 

取 扱 商 品

         
カードLEDライト
DN-DF05WH
直販価格
Amazonで購入 1980
トランスフォーマ100
RW41
直販価格  
Amazonで購入 7800
ピタッとスピーカー
(シルバー)
DN- B002SV
直販価格  
Amazonで購入  
ピタッとスピーカー
(ブラック)
DN- B002BK
直販価格  
Amazonで購入  
ピタッとスピーカー
(イエローグリーン)
DN- B002YG
直販価格  
Amazonで購入  
         
ピタッとスピーカー
plus(ピンク)
DN- B003PN
直販価格
Amazonで購入  
トリプル巻取式多機能USBケーブル(黒)
JC- 5688BK
直販価格
Amazonで購入  

トリプル巻取式多機能USBケーブル(白)
JC- 5688WH
直販価格
Amazonで購入  

ワールド
ecoチャージャー
MB11
直販価格
Amazonで購入  

エレプラグW-A
RW_D001
直販価格
Amazonで購入 1370
         

エレプラグW-BF
RW_D002
直販価格
Amazonで購入 1370

エレプラグW-SE
RW_D003
直販価格
Amazonで購入 1370

エレプラグW-C
RW_D004
直販価格
Amazonで購入 1370

エレプラグW-B3
RW_D005
直販価格
Amazonで購入 1370

エレプラグW-O
RW_D006
直販価格
Amazonで購入 1370
         
エレプラグW(中国)
RW_DS02
直販価格
Amazonで購入 1500

テレコネクター
RW00-01
直販価格  
Amazonで購入  

テレコネクター
RW00-02
直販価格  
Amazonで購入  

テレコネクター
RW00-03
直販価格  
Amazonで購入  

テレコネクター
RW00-04
直販価格  
Amazonで購入  
         

テレコネクター
フランス
RW00-05
直販価格
Amazonで購入  

テレコネクター
ドイツ
RW00-06
直販価格
Amazonで購入  

テレコネクター
RW00-07
直販価格
Amazonで購入  

テレコネクター
イギリス
RW00-08
直販価格
Amazonで購入  

テレコネクター
南アフリカ
RW00-09
直販価格
Amazonで購入  
         

テレコネクター
ブラジル
RW00-19
直販価格
Amazonで購入  

テレコネクター
韓国
RW00-52
直販価格
Amazonで購入  

テレコネクター
インド
RW00-53
直販価格
Amazonで購入  

テレコネクター
中国
RW00-56
直販価格
Amazonで購入  

トランスフォーマ
150
RW33
直販価格
Amazonで購入  
         

てるまきくんW
RW42
直販価格
Amazonで購入  

ゴーコンタップ
(ブラック)
RW47BK
直販価格
Amazonで購入 2100

ゴーコンタップ
(ホワイト)
RW47WH
直販価格
Amazonで購入 2100

エルバック60
(ロクマル)
RW51S
直販価格
Amazonで購入  

てるまきくんLAN
RW69
直販価格
Amazonで購入  
         

トランスフォーマ
35/80 (旅行系)
RW73
直販価格
Amazonで購入  

ゴーコンα
(ブラック)
RW101BK
直販価格
Amazonで購入 2480

ゴーコンα
(レッド)
RW101CR
直販価格
Amazonで購入 2480

ゴーコンα
(ホワイト)
RW101WH
直販価格
Amazonで購入 2480

トランスフォーマ45
45/80
RW83
直販価格
Amazonで購入  
         

ポケットトランス
20W/230V
RW88
直販価格
Amazonで購入  

ポケットトランス
70W/120V
RW89
直販価格
Amazonで購入  

ハイパワーUSB
RW90
直販価格
Amazonで購入  

 
 
直販価格
Amazonで購入  

 
 
直販価格
Amazonで購入  
         
トランスフォーマ50W/230V
RW93
直販価格  
Amazonで購入  
トランスフォーマ120W/120V
RW94
直販価格  
Amazonで購入  
ゴーコン変圧器セット
RW97
直販価格  
Amazonで購入 5800
スイングUSBタップ(ブラック)
RW98BK
直販価格  
Amazonで購入 2280
スイングUSBタップ(ホワイト)
RW98WH
直販価格  
Amazonで購入 2280
         
USB対応マルチ電源変換
アダプター(ホワイト)
RW99WH-B
直販価格  
Amazonで購入 3250
 
 
 
直販価格  
Amazonで購入  
 
 
 
直販価格  
Amazonで購入  

エレプラグA
RW-P001
直販価格  
Amazonで購入 930

エレプラグBF
RW-P002
直販価格  
Amazonで購入 930
         

エレプラグSE
RW-P003
直販価格
Amazonで購入 930

エレプラグC
RW-P004
直販価格
Amazonで購入 930

エレプラグB3
RW-P005
直販価格
Amazonで購入 930

エレプラグO
RW-P006
直販価格
Amazonで購入 930

エレプラグB
RW-P007
直販価格
Amazonで購入 930
         

ミニスチーム
アイロン
VA11V
直販価格
Amazonで購入  

国内・海外兼用
ミニケトル
VA12V
直販価格
Amazonで購入  

ミニイオンドライヤー
VA22
直販価格
Amazonで購入  

トラベルケトル
VA23
直販価格
Amazonで購入  
 
 
 
直販価格  
Amazonで購入  
         
         
         

表記価格は随時変動します。Amazonでご購入の際はAmazon web site でご確認の上お申し込み下さい。
有限会社 ハックメカトロ URL http://www.hacmc.com mail info@hacmc.com